Különös közzétételi lista

 

Az óvoda hivatalos neve:

Oktatási azonosító:

 

Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda

034365

Székhely elérhetőség:

 

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.

Tel: +3613224060

e-mail: [email protected]

Óvodavezető:

 

Kun  Julianna

+3613224060

e-mail: [email protected]

Óvodavezető helyettes /mb./:

 

 

Itoya Krisztina

+3613224060

e-mail: [email protected]

Óvodatitkár:

Cseh Tímea

+3613224060

e-mail: [email protected]

Alapító okirat száma:

2/-TNY-67911

Fenntartó, felettes szerv:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Óvodapedagógusok száma:

- 9 fő

Óvodapedagógusok végzettsége:

- 5 fő óvodapedagógus szakvizsga

- 4 fő óvodapedagógus főiskola diploma

- 1 fő rajztanári diploma

Óvodapedagógusok minősítése:

- 2 fő mesterpedagógus

- 3 fő pedagógus II.

- 2 fő pedagógus I.

- 2 fő gyakornok

Fejlesztőpedagógus:

-gyógypedagógus diploma ELTE pszichológus szak

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája

minősítése: Pedagógus I.

Logopédus:

- 1 fő, főiskola

Nevelőmunkát segítő alkalmazottak:

- 1 fő óvodatitkár, érettségi

- 4 fő dajka

- 2 fő érettségi

- 2 fő szakmunkás, dajkaképző

Pedagógiai asszisztens:

 

- 1 fő, érettségi

 

Egyéb alkalmazott: konyhai dolgozó:

takarító:

udvari alkalmazott:

- 1 fő

- 1 fő

- 1 fő

 

Óvodai jelentkezések rendje:

Az óvodai beiratkozásra, amennyiben Budapest Főváros VII. k. Erzsébetváros Önkormányzata másként nem rendelkezik, tárgy év május első hetében kerül sor.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket (szabad férőhely függvényében), a fenntartó által engedélyezett maximális gyermeklétszámig.

 Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

A beiratkozáskor be kell mutatni az óvoda által adott és megfelelően kitöltött jelentkezési lapot (a jelentkezési lap letölthető az intézmény honlapjáról). A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.

A fenntartó által engedélyezett maximális gyermeklétszám: 88 fő

Óvodai csoportok száma: 4

 • Mókus csoport: 23
 • Süni csoport:    17
 • Katica csoport: 22
 • Maci csoport:   20

Az intézményben fizetendő térítési díj: 500 Ft/nap, 3x étkezés

 

 Az étkezéssel összefüggő kedvezmények:

A gyermekétkeztetés során:

Az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani, tehát ingyenes étkezést kell biztosítani, ha

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
 • nevelésbe vételét elrendelte a gyámhatóság.

Mindegyik esetben nyilatkozatot kell benyújtani, megjelölve, hogy mi alapján kívánja igénybe venni a kedvezményt! ( A nyilatkozat elérhető az óvoda irodájában és az óvoda honlapján!)

 Nyári szünidei gyermekétkeztetés:

 • · Az HH/HHH-s gyermek részére – az óvoda zárva tartása alatt- a déli meleg főétkezést az állam ingyen biztosítja. Az óvoda zárva tartásának időtartama alatt, a mindenkor hatályos kapcsolódó törvényeknek, miniszteri és kormányrendeleteknek, valamint Erzsébetváros Képviselőtestülete döntéseinek, határozatainak és rendeleteinek megfelelően biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést, melyről a helyben szokásos módon hirdetmény útján értesíti a szülőket. Hivatkozva: 2015. évi LXIII. tv. az 1997.évi XXXI. tv. módosításáról 328/2011 (XII. 29.) Kormányrendelet 239/2016. (V.18.) Képviselő-testületi határozat
 • · A szülőnek a jogosultságot megállapító határozat és a nyilatkozatot, amivel igénybe kívánja venni a zárás időtartam az étkezést
 • · Az igénybevétel előzetes igénybejelentéshez kötött!

 

 Az intézmény nyitva tartási rendje:

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik (hétfőtől-péntekig).

Az óvoda nyitva tarása 6,00 órától-18,00 óráig, a gyermekekkel érkezésüktől távozásukig óvodapedagógus foglalkozik.

 

Óvodai nevelés év rendje:

A nevelési év 2023. szeptember 01 - 2024. augusztus 31-ig tart.

Az iskolai szünetekhez alkalmazkodva a fenntartó rendelkezése alapján az óvoda folyamatosan üzemel. Ezen idő alatt összevont csoportok működhetnek a gyermeklétszámtól függően.

Nyári zárva tartás:

Fenntartó rendelkezése szerint alakul, várhatón július második felétől augusztus végéig.

Nevelés nélküli munkanapok:

A 2023-2024-es nevelési évben a nevelőtestület részére a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra óvodánkban öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként használunk fel, mely időpontokról a szülőket 7 nappal megelőzően értesítjük.

2023. szeptember 29.
2023. november 17.
2024. január 19.
2024. április 19.
2024. június 14.

A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről, megegyezés szerint a Csicsergő Óvodában.

 

Hagyományainkhoz híven az alábbi ünnepeket, rendezvényeket tartjuk intézményünkben

Programok, események az óvodában

2023 - 2024:

 • Szeptember 20. Kirándulás Medve otthon
 • Október 11-14. Teréz napok
 • November 17. Nevelésnélküli nap
 • December 6. Jön a Mikulás
 • December 14. Gyermekek Karácsonya
 • December 15. Dolgozók Karácsonya
 • Január 19. Nevelésnélküli nap
 • Február 15. Farsangi mulatság az óvodában – kényelmes jelmez
 • Február 16. Kolompos táncház
 • Március 14. Március 15-i ünnepség, ünneplő ruha: sötét nadrág/szoknya, fehér ing/blúz
 • Március 27. Húsvét nyuszi
 • Március 29. munkaszüneti nap - Nagypéntek
 • Április 1. munkaszüneti nap – Húsvét
 • Április 19. Nevelésnélküli nap
 • Április 22. Föld napja, virágültetés az udvaron
 • Április 24. Nyíltnap az óvoda iránt érdeklődőknek
 • Április 26. Anyák napja
 • Május 25. Családi Zöldnap
 • Május 28. Süni csoport évzáró
 • Május 29. Katica csoport évzáró
 • Május 30. Maci csoport évzáró
 • Május 31. Mókus csoport évzáró
 • Június .. Nevelésnélküli nap
 • Június 5. Gyereknap
 • Június 7. Apák napja
 • Június 12. Kirándul az óvoda
 • Június 14. Nevelésnélküli nap
 • Június 17-21. Tábor a két nagycsoport részére

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

Az óvoda működésével kapcsolatos dokumentumok megtekinthetők az óvoda honlapján: brunszvikovi.hu, papír alapon az óvodavezető irodájában.